Hofs Lifs har sin bakgrund i kulturprojektet Solberget, offentlig arena – skapande kultur, som pågick åren 2002 - 2008. Det är genom upparbetade kontakter och erfarenheter från Solberget som förutsättningar för kulturhusprojektet Hofs Lifs kunnat skapas. Förberedelserna och förankringsarbetet för Hofs Lifs genomfördes under 2008 och 2009.

2010 påtog sig Solbergets vänförening (VOASK) det juridiska och ekonomiska ansvaret för Hofs Lifs-projektet. VOASK (Vänföreningen Offentlig Arena Skapande Kultur) bildades 2004, inom ramen för Solbergsprojektet, i syfte att stödja framväxandet av ett nyskapande kulturhus i Växjö.

Hofs Lifs startades upp i mars 2010. Det inledande året bestod av att bygga upp en verksamhet med kultur som kompetensutveckling och rehabilitering för arbetssökande och sjukskrivna. De ekonomiska förutsättningarna vilade på ett upplägg med Arbetsförmedlingen och Växjö samordningsförbund som uppdragsgivare. Arbetet som utfördes under perioden var till största delen ideellt baserat. Därefter växte verksamheten stegvis i omfattning, byggdes på med fler aktiviteter och antal anställningar fram till 31 mars 2014.

I april 2014 påbörjades en ny verksamhet med platsspecifik trädgårds- och idéutveckling vid Kristineberg-Ringsberg i Växjö. Tidpunkten för omstrukturering påverkades bland annat av den planerade rivningen av Hofs Lifs tidigare lokaler på Linnégatan, men den förändrade inriktningen har legat helt i linje med föreningens planering. Ett intensifierat samrådsarbete för ett konkret förverkligande av föreningens kulturvision har präglat arbetet vid den nya lokaliseringen.
Historik
 
Utvärdering av rehabiliteringsverksamheten Solberget 2005 till 2007
FoU-centrum, Landstinget Kronoberg
Solberget
Offentlig Arena - Skapande Kultur
Idéskissoriginal 2002
 

copyright 2017 Hofs Lifs