27 maj 2014

HOFS KULTUR – Aktiviteter som pågår

Trädgårdsutveckling Kristineberg-Ringsberg
Hofs Kultur står för skötsel och påbörjar en utveckling av områdets trädgårdsmiljöer. Samarbeten kring utemiljön med Ringsbergskolan, Kulturskolan, Regionteatern, Restaurangskolan och Det fria ordets hus bär på en stor potential. Insatsen stödjer de befintliga kulturverksamheterna, erbjuder nya möjligheter och binder samman platsen. Syftet är också att öppna upp området för nya besökare. Första året läggs fokus på att rensa, lufta ur och strukturera. Vid några moment kommer allmänheten att bjudas in och delta i workshopform. Praktikplatser erbjuds arbetssökande genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Under sommaren erbjuds 20 ungdomar feriearbete.

Solrosfältet vid Katedral-Teknikum
Finansieringen har inte lösts för ytterligare en säsong med solrosodling. Erbjudande om sponsring har gått ut till fyra stora företag samt till Växjö kommun utan att resultera i något avtal. Som ersättning för solrosorna prövas i år att odla ringblommor, som är ett enklare projekt och samtidigt en bra gröngödselgröda. Men det finns risk att ogräset tar överhanden. Halmgångar läggs ut även i år för att göra odlingen till en allmän mötesplats.

Kulturmötesplats
Idéutveckling och samverkanskontakter pågår för att på området etablera en offentlig mötesplats med öppen ateljé/verkstad, kök/bar/kafé och scen/seminarier. Inriktning är aktiviteter, evenemang och samtidsfrågor. Genom utställningar och ett fördjupat material är avsikten dessutom att spegla och kommunicera platsen Kristineberg-Ringsberg. Mötesplatsen inriktas mot att möjliggöra nya kontakter, samarbeten och initiativ. En av de primära målgrupperna är ungdomar.

Idéutveckling: Kulturvision Kristineberg-Ringsberg
Arbetet med kulturvisionen fortgår. Hofs Kultur önskar medverka i kommande projektering och utveckling av Kristineberg-Ringsberg. Hofs Kultur ser som sin uppgift att aktualisera, få ihop samarbeten, ta fram intressanta uppgifter, peka på samband, bidra med relevant kunskap och att skapa engagemang för att vi gemensamt ska kunna komma igång. Ett viktigt område som behöver utvecklas är näringslivets ökade samröre med kulturlivet.

copyright 2017 Hofs Lifs